Säljfast har ingått avtal med K-fastigheter om att avyttra fastigheterna Revisorn 8 & 10 i Kristianstad. Båda fastigheterna är projektfastigheter där vi under ett par år arbetat med en ändring utav detaljplanen för att möjliggöra byggnation utav bostäder. Affären är villkorad med att den nya detaljplanen vinner laga kraft och frånträdet sker först efter att detaljplanen vunnit laga kraft.